Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 12 sierpnia 2020

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

12 sierpnia 2020 roku o godz. 17.30 odbędzie się XV sesja Rady Osiedla Wilda obecnej kadencji. W związku z trwającą pandemią obrady prowadzone będą zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  Transmisja sesji w Internecie na kanale Miasta Poznań w serwisie YouTube.

Osoby chcące zabrać głos w czasie sesji proszone są o zgłoszenia e-mailowe na adres katarzyna_skibinska@um.poznan.pl.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatku na 2021 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli na 2021 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 
  2021 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2021 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 25.
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przesunięcie środków zabezpieczonych na zadanie dotyczące zmian w stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Dolna Wilda – Wspólna na zadanie związane ze zmianą stałej organizacji ruchu na ul. Saperskiej.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosków do Rady Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.
 9. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji w zakresie realizacji zadania ” Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego” w obszarze „Działalność na rzecz osób
  w wieku  emerytalnym”, na terenie Osiedla Wilda.
 10. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli.