Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 13 kwietnia 2022

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XXXV sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. o godz. 17.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/89158892562.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty
 4. Oświadczenia
 5. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej „Wartostrada” na południe od Mostu Przemysła I w kierunku Dębiny.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie  nazwania skweru imieniem Karola Hoffmanna.
 8. Projekt uchwały w sprawie wskazania propozycji miejsc na terenie Osiedla Wilda, których zagospodarowanie wzmocni miejski kapitał adaptacyjny do zmian klimatu.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do współpracy z koordynatorem wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Poznania (MPA).
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 rok.
 11. Omówienie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.
 12. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.