Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 11 maja 2022

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XXXVI sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 11 maja 2022 r. o godz. 17.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/89459661336.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty
 4. Oświadczenia
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania w zakresie dotyczącym obszaru Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Planu Inwestycji Aquanet S.A. w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Poznania na 2022 r. w części dotyczącej Osiedla Wilda.
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych
   o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 rok.
 8. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.