Aktualności

II sesja Rady Osiedla Wilda

23 kwietnia 2015 r. godz. 17.00
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. I. Prądzyńskiego 53


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu.
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego i członków Zarządu.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu.
 6. Projekt uchwały w sprawie wydawania czasopisma osiedlowego.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu „Zielony Poznań”.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do komisji konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania udostępnienia terenu Parku im. Jana Pawła II pod różnego rodzaju imprezy.
 10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sposobu parkowania na ul. M. Chwiałkowskiego.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji  Rady oraz harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w roku 2015.
 12. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

DOKUMENTY: