Aktualności

V sesja Rady Osiedla Wilda

16 lipca 2015 r. godz. 17.00
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. I. Prądzyńskiego 53


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji P……… i P……………. z pełnienia funkcji członka Zarządu Osiedla i zwolnienia z pełnienia obowiązków w Zarządzie.
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego i członków Zarządu.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Zarządu.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na 2016 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania udostępnienia terenu Parku im. Jana Pawła II pod organizację zajęć sportowych wraz z rozstawieniem elementów zaplecza.
 8. Projekt uchwały w sprawie wskazania lokalizacji automatycznych toalet na terenie Osiedla.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania skwerowi nazwy Orderu Uśmiechu.
 10. Omówienie stanowiska Rady Osiedla w sprawie planowanej likwidacji WJPM – Oddział Wilda.
 11. Omówienie propozycji rozdysponowania środków finansowych w wysokości 224 259,21 zł pozostałych po rozstrzygniętym przetargu na realizację zadania pn. „Remont chodnika na
 12. Saperskiej – strona wschodnia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej”.
 13. Omówienie konsultacji dot. przystanków wiedeńskich na Wildzie.
 14. Przedstawienie propozycji do projektu planu Osiedla na rok 2016.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

DOKUMENTY: