Aktualności

Nowy nabór do programu KAWKA

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

2 stycznia rozpoczęła się druga część naboru wniosków w programie KAWKA, w ramach którego poznaniacy mogą starać się o środki na likwidację pieców czy kotłów opalanych węglem i zastepowanie ich ciepłem systemowym, gazem lub energią elektryczną.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym najdrobniejszych frakcji pyłów, które powstają przede wszystkim na skutek spalania paliw stałych w przydomowych piecach, kotłach i w kominkach.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania – osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – mogą złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta przeznaczonych do realizacji w roku 2016 na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi.

Programem objęte są dzielnice o największym stopniu emisji pyłów drobnych PM10 i benzo-alfa-pirenu: A1 – Stare Miasto i Chwaliszewo (ścisłe centrum miasta ograniczone ringiem Stübbena) C1 – Wilda Północna, C6 – Łazarz.

Rok 2016 jest drugim rokiem trwania programu – wnioski składać można od 2 stycznia do 15 marca 2016 r. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w Budżecie Miasta Poznania w roku 2016 wynosi 2.599.503,77 zł. Środki finansowe pochodzą w części z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetu miasta. Wysokość dotacji wynosić może maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych, dla przedsiębiorców do 65% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Poznania, najlepiej bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań – pokój nr 202 (sekretariat Wydziału), piętro II – lub pocztą na adres: Wydział Ochrony Środowiska UMP, 61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Poznania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania w portalu „środowisko”.

W 2015 roku złożonych zostało 99 wniosków o przyznanie dotacji, 69 zostało pozytywanie zakwalifikowanych do dofinansowania, z czego 15 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Dla 54 rozliczonych wniosków udzielono łącznie 428.138,23 zł dofinansowania.

Żródło: www.poznan.pl