Rada Osiedla

Czym jest Rada Osiedla?

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Rady osiedla są jednostkami pomocniczymi Rady Miasta Poznania utworzonymi na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami, art. 5) oraz Statutu Miasta Poznania §§ 30 – 46 (Uchwała Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.).

Osiedla nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, działają zatem tylko w ramach osobowości prawnej gminy na podstawie przyznanych przez Radę Miasta uprawnień i upoważnień. Rady osiedla działają w imieniu mieszkańców osiedla w ramach. Statut dla każdego osiedla uchwala Rada Miasta.

Rady osiedla są jednostkami pomocniczymi Rady Miasta Poznania utworzonymi na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami, art. 5) oraz Statutu Miasta Poznania §§ 30 – 46 (Uchwała Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.).

Osiedla nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, działają zatem tylko w ramach osobowości prawnej gminy na podstawie przyznanych przez Radę Miasta uprawnień i upoważnień.

Rady osiedla działają w imieniu mieszkańców osiedla w ramach. Statut dla każdego osiedla uchwala Rada Miasta.

Do zadań Osiedla określonych w Statucie należą działania dotyczące obszaru osiedla w zakresie:
1) tworzenia więzi lokalnych;
2) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;
3) lokalnych dróg, chodników i parkingów;
4) oświaty, kultury, sportu, rekreacji;
5) ładu przestrzennego;
6) porządku i bezpieczeństwa;
7) stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków;
8) dbałości o mienie Miasta;
9) usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

Osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta. Wysokość środków finansowych do dyspozycji dla poszczególnych osiedli ustalana jest na podstawie uregulowań uchwały Rady Miasta Poznania.

Organami uchwałodawczymi są rada osiedla lub ogólne zebranie mieszkańców. Rada osiedla – wybierana jest na 4 letnią kadencję w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach.

Organem wykonawczym w osiedlu jest zarząd osiedla wybierany przez organ uchwałodawczy tj. przez radę osiedla lub ogólne zebranie mieszkańców.

Osiedle Wilda w obecnej formie powołane zostało Uchwałą Rady Miasta Poznania LXXV/1066/V/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w wyniku połączenia Osiedla Wilda (istniejącego od 1999 r.) i 28 Czerwca 1956 r.

Obecny skład Rady stanowi 21 radnych wybranych na kadencję 2019–2023.